Nechť se body upravují samy

V dnešním článku si ukážeme, jak automaticky měnit vzhled COGO bodů, ať už při jejich importu nebo u již dříve načtených bodů. Tuto funkčnost obstarávají tzv. popisné klíče (description keys), které byly již několikrát zmíněny v předchozích článcích týkajících se práce s body. Např. zde a zde.

V naší CAD Studio silniční šabloně jsou ve výchozím nastavení klíče popisu vypnuté. Pokud je chceme používat, musíme si tuto funkci aktivovat dle následujícího obrázku.

Aktivování funkce klíčů popisu

Princip popisných klíčů je poměrně jednoduchý. Jedná se o seznam jakýchsi klíčových slov, která  Civil 3D vyhledává v hrubém popisu COGO bodů. Pokud nalezne shodu, provede uživatelem definované úpravy. Použitelnost popisných klíčů tedy závisí především na pečlivém popisování bodů geodetem.

Co tedy klíče popisu dokáží?

 • Převádět hrubý popis na úplný popis
 • Nastavit styl bodu a styl popisku bodu
 • Nastavit hladinu bodu
 • Upravit parametry značky bodu (měřítko, otočení)
 • Upravit parametry popisku bodu (otočení)

Jak by měl vypadat hrubý popis bodu?

Hrubý popis bodu je obvykle volen co nejkratší kvůli rychlosti vyplňování a nijak nevadí ani používání jednoduchých zkratek. Důležité je, že pro spárování hrubého popisu s popisnými klíči je rozhodující vždy první slovo v popisu - kód bodu. Další slova a čísla by měla být oddělována mezerou. Ta jsou v jazyku Civilu 3D považována za tzv. parametry, kterých může být až 9. Například popis bodu znázorňujícího strom by mohl vypadat takto:

STR DUB 90

čímž je myšlen dub s průměrem kmene 90 cm. Civil 3D si pak popis rozebere následovně:
 • STR = kód bodu a případně tzv. nultý parametr
 • DUB = parametr 1
 • 90 = parametr 2

Takže jak to celé uvést do praxe?

Když už máme funkci popisných klíčů zapnutou, můžeme přejít k jejich nadefinování. Nejprve tedy v Nastavení založíme novou sadu klíčů popisu kliknutím pravým tl. myši na položku dle obrázku a vybereme možnost "Nový...".

Založení sady klíčů popisu

Na nově založenou skupinu opět klikneme pravým tl. myši a vybereme možnost "Upravit klíče". Poté se nám otevře okno panorama s editorem klíčů popisu, kde již můžeme vyplňovat jednotlivé klíče.

Editor klíčů popisu

Popis položek (sloupců) editoru klíčů popisu

 • Kód - Zde vyplňujeme slovo, které se bude párovat s prvním slovem v hrubém popisu bodu. V případě našeho příkladu se stromem bychom vyplnili pravděpodobně STR*. Hvězdička je použita jako zástupný znak, takže by došlo ke spárování nejen se zkratkou STR, ale také se slovy STROM, STROMEK, atd. Zástupných znaků je k dispozici poměrně hodně a jejich podrobný popis naleznete v nápovědě pod názvem "Kód klíče popisu – reference". Důležité je také upozornit na fakt, že u kódů záleží na velikosti písmen.
 • Styl - Umožňuje přepsat styl bodu pokud došlo ke spárování s klíčem. V našem případě tedy zvolíme styl bodu znázorňující strom.
 • Styl popisu bodu - Umožňuje zvolit styl popisku daného bodu. V našem případě zvolím styl zobrazující tzv. úplný popis bodu (pozor, tento styl není v naší šabloně připraven a tudíž si ho musíte vytvořit).
 • Formát - Tento sloupec slouží k zadefinování způsobu převodu hrubého popisu na úplný. Můžeme do něj vpisovat libovolný text a nebo se odkazovat na parametry pomocí znaků $1 (na parametr 1), $2 (na parametr 2) atd. Znak $* převede hrubý popis na úplný beze změny. V našem případě může zápis vypadat např. takto: $2cm $1. Výsledkem bude úplný popis "90cm DUB".
 • Hladina - Po zaškrtnutí si můžeme vybrat hladinu, do které bude bod umístěn.
 • Parametr měřítka - Aktivuje možnost úpravy velikosti značky bodu dle některého z parametrů. V našem případě vybereme "Parametr 2" (pozor, výběr je možný až po zaškrtnutí sloupců "Použít na X-Y" nebo "Použít na Z").
 • Pevný faktor měřítka - Umožňuje velikost značky bodu ovlivnit konstantní hodnotou měřítka. Např. v našem případě známe hodnotu průměru kmene v cm a bod by pak byl 90× větší. Proto zvolíme pevný faktor měřítka 0,05 a bod bude ve výsledku větší jen 4,5×.
 • Použít měřítko výkresu - Velikost bodu bude zohledňovat měřítko výkresu nastavené ve stavovém řádku.
 • Použít na X-Y - Změna velikosti dle vybraného parametru bude aplikována pouze v půdorysném průměru. Tato možnost je nejčastější a zvolíme ji také my.
 • Použít na Z - Tuto možnost bychom vybrali, pokud bychom bod znázorňovali např. 3D blokem stromu.
 • Další sloupce - Zbylé sloupce se týkají otáčení značky a popisku bodu a práce s nimi je analogická.
Pro ukázku by tedy mohl vyplněný editor klíčů popisu vypadat takto:

Ukázka vyplnění klíčů popisu
Čímž získáme např. takovýto výkres:

Možný výsledek naimportování bodů

Jak je vidět, stromy mění svou velikost dle průměru kmene a dochází k transformaci popisu bodů. Vpust je naopak znázorněna příslušnou značkou a popsána svou výškou. Ostatní výškové body, které neměly žádný hrubý popis, mají styl daný skupinou bodů, do které spadají.

Pár informací na závěr

Ačkoliv jsou popisné klíče cílené spíše pro geodety, mohou být velice šikovným pomocníkem i pro ostatní profese. Na základě souhlasu s hrubým popisem můžete body také třídit do skupin bodů a vyfiltrovat si tak pouze body, které jsou relevantní pro tvorbu povrchu.
V článku jsme na ukázku vytvořili pouze 2 klíče popisu. V praxi jich však budete mít spíše desítky, navíc rozčleněných v několika skupinách. Vytvoření více skupin klíčů popisu je vhodné např. pokud spolupracujete s více geodetickými firmami, které mají různý standard pro popisování bodů.

PS: Pokud chcete popisné klíče aplikovat na již vytvořené a importované body, klikněte v prospektoru pravým tl. myši na některou ze skupin bodů (např. _všechny body) a zvolte možnost "Použít popisné klíče".

Komentáře