Záborák polopatě

Aplikace Záborák byla poprvé uvedena před bezmála 4 lety v roce 2012. Má již množství uživatelů, kterým nesčetněkrát ušetřila nervy a hlavně čas při tvorbě záborového elaborátu. Naleznou se však i tací, kteří ji z nějakého důvodu nevyužívají na 100 %. Obávají se např. složitého papírování při získávání potřebných dat od ČÚZK nebo vysoké ceny těchto dat. Právě jim, ale také všem, kdo ještě o Záboráku neslyšeli, je určen tento článek. Pokusím se v něm tyto obavy rozptýlit a co nejstručněji a nejsrozumitelněji vysvětlit postup práce v Záboráku a to včetně žádosti o vydání potřebných dat.


Co tedy Záborák je a co umí?

Záborák je nadstavbová aplikace pro AutoCAD Map 3D a AutoCAD Civil 3D určená pro tvorbu záborového elaborátu. Maximálně ji automatizuje a vytváří výstupy ve formě excelovských tabulek mnoha různých podob (výpis dle vlastníků, dle stavebních objektů, pro hromadnou korespondenci, …). Jedinou podmínkou je, aby na daném území byla k dispozici digitální nebo digitalizovaná katastrální mapa. To je v dnešní době již obvyklé – viz stav digitalizace.
Aplikace také vytváří barevnou mapu ve formátu GIS vrstev. Ačkoliv pro tento účel není Záborák přímo určen, lze ji částečně použít i pro zpracování záborového výkresu. Je však nutné počítat se všemi omezeními, které práce s GIS funkcemi obnáší.

Jaký je postup práce v aplikaci?

Zjednodušeně řečeno postupujeme po jednotlivých ikonách na kartě aplikace zleva doprava.


Konkrétně se jedná o následující kroky:

  1. Automatické stažení volné dostupných map. Prvním krokem po založení databáze je stažení dat obsahujících geometrii parcel a nejzákladnější údaje o parcelách (číslo parcely, číslo katastrálního území atd.). Zdrojem jsou volné dostupné soubory VFK (Výměnný Formát Katastru) a databáze RÚIAN (Registr Územní Identifikace, Adres a Nemovitostí). Uživatel provede výběr se seznamu katastrálních území nebo pomocí nakreslené křivky.
  2. Definice záborů. Uživatel ve výkresu nadefinuje všechny zábory dle jeho potřeb – trvalý, dočasný, stavební objekty, atd. Definování záborů je prováděno pomocí uzavřených křivek nebo šrafou.
  3. Vygenerování výpisu pro žádost. Po automatickém vytvoření průniku parcel a definovaných záborů je možné vytvořit první výpisy. Tyto výpisy jsou velice jednoduché a jsou primárně určeny jako podklad pro žádost o podrobná popisná data u ČÚZK. Informace o vlastnících, podílech, číslu LV atp. jsou totiž hromadně poskytovány pouze za úplatu. Aplikace Záborák tedy vygeneruje seznam parcel, kterých se projekt dotýká a uživatel musí následně pro tyto parcely zakoupit podrobná popisná data u ČÚZK. Pokud někdo nemá zájem data kupovat, může v tuto chvíli získat alespoň seznam dotčených parcel, druh parcel, zabranou plochu na jednotlivých parcelách a odkaz na webovou stránku parcely, odkud si může podrobné údaje zdarma, ale ručně, opsat.
  4. Zakoupení dat u ČÚZK. Podrobnosti ohledně získání dat jsou uvedeny níže.
  5. Načtení podrobných popisných dat. Zakoupená data uživatel obdrží v souboru s koncovkou VFK, který aplikace Záborák naimportuje a propojí s již dříve načtenými parcelami. Ano, soubor má stejnou koncovku jako volně dostupné soubory VFK na této adrese. Ty však neobsahují požadovaná popisná data a proto je nutný onen nákup.
  6. Vygenerování záborového elaborátu. V podstatě na jeden klik je pak možné vygenerovat různé druhy záborových elaborátů. Bez čekání na zakoupená data u ČÚZK je celý proces tvorby elaborátu otázkou cca 0,5 – 1,0 hodiny.

Jak požádat o podrobná popisná data?

Zakoupení VFK souboru je možné řešit přímo s centrálou ČÚZK v Praze nebo u příslušného územního pracoviště. Formuláře pro obě varianty je možné stáhnout ve formátu RTF (např. MS Word) zde. Dle informací od stávajících uživatelů doporučujeme řešit výdej dat spíše přímo s centrálou, kde s tím již mají zkušenosti a nečiní jim to žádný problém. Je vhodné předem kontaktovat pracovníka úřadu, který bude mít výdej dat na starost a na jehož emailovou adresu poté zašlete CSV soubor se seznamem parcel vygenerovaným Záborákem. Centrálu je možné kontaktovat na tel. čísle +420 284 041 111 nebo emailem na cuzk.kndata@cuzk.cz. Samotné vyplnění žádosti je otázkou několika minut. Patrně jedinou nejasností může být seznam vrstev, o které je nutné požádat, aby byly výstupy ze Záboráku kompletní. Jedná se o:
  • Nemovitosti
  • Bonitní díly parcel
  • Vlastnictví
Edit 4. 4. 2016: Byl upraven seznam potřebných vrstev.

Ostatní vrstvy můžete do VFK zahrnout, ale Záborák 2016 je nijak nevyužije, ačkoliv mu zároveň ani nijak nevadí. Vrstvy navíc by s výjimkou vrstvy "Jiné právní vztahy" neměly mít žádný vliv na výslednou cenu.

Ukázkové vyplnění žádosti naleznete zde.


Vyplněnou žádost je pak nejjednodušší zaslat datovou schránkou (IDDS je uveden ve formuláři). Cena za data se odvíjí od počtu měrných jednotek, kterými jsou listy vlastnictví. Zjednodušeně lze říci, že výsledná cena bude přibližně 0,80 Kč × počet parcel. Vydání dat trvá obvykle do jednoho týdne.

Vždyť to jde i zdarma bez Záboráku…

Bez Záboráku bude asi nejlevnějším způsobem najmutí brigádníka, který elaborát zpracuje. Když bychom uvažovali jeho plat 100 Kč/hod, tak Záborák zpracuje za cenu hodiny jeho práce minimálně 125 parcel. Kdo chce, může si zkusit zazávodit :-) Dle mého rychlého propočtu má cca 30 sekund na jednu parcelu - tedy změření plochy záboru, nalezení informací o parcele a přepsání všech údajů do tabulky. A když už mluvíme o přepisování, nesmíme zapomenout také na všemi oblíbenou CAPTCHU.

Pokud se chcete o Záboráku dozvědět více, videoukázky a další informace naleznete na webu http://www.cadstudio.cz/zaborak.

Komentáře