pátek 29. dubna 2016

Téměř svislá stěna u zemních těles

Pokud vytváříme zemní těleso s téměř svislými stěnami, můžeme velice snadno narazit na chybné svahování v lomech základní návrhové linie. V tomto článku objasníme původ této chyby a způsoby, jak ho opravit. Celý problém je asi nejlepší ukázat na příkladu. V něm tvoříme výkop pro uložení inženýrských sítí (1,0 m široký výkop se svislými stěnami).

Chyba v rohu zemního tělesa

Jak je vidět, v místě zalomení výkopu dochází ke zvláštnímu odskočení hrany výkopu. Stejný případ by nastal i v případě, kdy bychom ostrý roh nahradili obloukem o menším poloměru. Když se na problémové místo podíváme ve 3D, bude chyba vypadat ještě hůře.Co tedy Civilu 3D vadí na tomto zdánlivě jednoduchém zemním tělese? Je to přesnost se kterou se zemní těleso počítá. Zkusme nastavit trochu menší sklon stěn výkopu a důvod bude zřejmý.

Nepřesné vykreslení hrany výkopu způsobí zborcení zemního tělesa

Jak je vidět, hrana výkopu je nalámána pouze na průsečících s trojúhelníky stávajícího terénu. V místě označeném šipkami se prakticky dotýká hrany dna výkopu, ze které stěna vychází. Když sklon stěny uděláme o něco strmější, tato čára již protne hranu dna výkopu a zemní těleso se poškodí. Co tedy s tím? Možnosti jsou minimálně dvě:

1) Upravit výkop
Do rohu výkopu umístit malý oblouk a do něj vložit výškové body, kterými se výpočet zemního tělesa zpřesní. Čím podrobnější bude vykreslení této hrany, tím svislejší můžeme mít stěny. Stěnu samozřejmě nemůžeme udělat úplně dokonale svislou, protože to Civil 3D zkrátka neumí.

Zpřesnění přidáním výškových bodů

2) Úprava stávajícího terénu v problémovém místě
V problémovém místě zhustíme trojúhelníky povrchu stávajícího terénu, čímž se také zpřesní hrana výkopu. Pro tento účel je vhodné provést úpravu povrchu zvanou "Hladký povrch". Tuto funkci lze aplikovat pouze na vybranou oblast povrchu, což se v tomto případě přesně hodí.

Vyhlazení povrchu stávajícího terénu

pátek 15. dubna 2016

Novinky v AutoCAD Civil 3D 2017

Přibližně 14 dní po vydání české verze AutoCADu 2017 přišla řada také na český AutoCAD Civil 3D 2017. Změny v nové verzi nejsou nijak převratné, ale některé z nich vypadají poměrně zajímavě a mohly by zjednodušit běžně používané úkony. Co si na nás tedy vývojáři Autodesku mimo nové ikony připravili?


 • Referencování stylů - nově by mělo být možné si nareferencovat potřebné styly z jiných výkresů (šablon). Teoreticky by tak mělo být možné používat "lehčí" verzi šablony a vždy si přidat jen styl, který je konkrétně potřeba. Reálnou využitelnost této funkce se pokusíme zhodnotit v některém z dalších článků.
 • Vylepšení v datových zkratkách - k možnosti připojit si přes datovou zkratku povrch, trasu či potrubní síť přibyla také možnost připojení koridoru. Nově je také možné vkládat do výkresu více datových zkratek najednou, organizovat je do složek a datové zkratky povrchů je možné průběžně ukládat, neboli "cachovat", do hlavního výkresu. To usnadní např. posílání výkresu dalším lidem nebo umožní pracovat při výpadku síťového úložiště.
 • Žádné staveniště - tato funkce se již dostala do verze 2016 spolu s Productivity Packem. Umožňuje umisťovat entity, např. návrhové linie, i mimo jakékoliv staveniště. Entity se pak vzájemné neovlivňují. Stejnou funkci šlo dříve zajistit tak, že jsme každou entitu umístili do vlastního staveniště. To však bylo mnohem komplikovanější.
 • Základna koridoru z návrhové linie - základnu koridoru až do teď tvořila vždy kombinace trasy a profilu. Trasa definovala směrové vedení a profil výškové. Návrhová linie nese obě tyto informace najednou a ve verzi 2017 je možné jí využít jako základnu koridoru a nechat po ní "protáhnout" vzorový příčný řez. Více se tak k sobě přibližuje způsoby návrhu liniové stavby se stavbou s plošných charakterem (např. silnice s parkovištěm).

 • Rohový koridor - snad každý uživatel Civilu 3D se setkal s tou nepříjemnou vlastností koridoru, kterou v češtině nazýváme "motýlkování" (ang. bowtie). AutoCAD Civil 3D 2017 se jí nezbavil úplně, ale alespoň ji částečně omezuje. Nově by mělo být možné bez problémů vytvářet i koridor s ostrými rohy, které se automaticky začistí. Bohužel se to netýká svahování na povrch, kde motýlkování zůstává ...tak snad příště.

 • Lepší propojení s Infraworks 360 - vývojáři opět zapracovali na možnostech výměny dat mezi Civilem 3D sloužícím pro podrobný návrh a aplikací Infraworks 360 určenou pro prvotní studie a rychlé vizualizace. Okružní křižovatky navržené v Infraworks 360 lze nyní přenést do Civilu 3D jako koridor a dále s nimi pracovat. Křižovatka by také měla jít dále upravovat pomocí Autodesk Vehicle Tracking. O této funkci zkusíme časem také podrobněji poreferovat zde na blogu.

 • Další novinky - mimo novinky, které přináší samotný AutoCAD 2017 nalezneme v Civilu 3D 2017 také více součástí pro návrh tlakového potrubí a výrazně vylepšené by měly být také možnosti exportu do aplikace Navisworks. Solidy vytvořené Civilem 3D by mělo jít snadno doplnit o uživatelem definované vlastnosti, což je jedním z kroků pro zakomponování prvků BIM návrhu do projektů infrastruktury.
 • Staronový formát souborů - portfolio aplikací AutoCAD 2017 si stále ponechalo formát souborů DWG 2013. Výkresy vytvořené v samotném AutoCADu by tedy měly být kompatibilní mezi verzemi 2013 - 2017. Bohužel došlo ke změnám v tzv. proxy entitách a výkres vytvořený v AutoCAD Civil 3D 2017 NELZE ve starších verzích otevřít.
POZOR
Ačkoliv se česká jazyková mutace objevila na Autodesk Account již teď, zatím neobsahuje žádné country kity, český nevyjímaje. Dle našich informací měla být česká verze vydána až 22. 4. 2016. Doporučujeme tedy se stažením a instalací počkat na toto datum nebo ještě lépe sledovat náš blog, kde se vše potřebné dozvíte. Samozřejmě pak připravíme tradiční návod na optimální instalaci.

Edit [25. 4. 2016] - Country Kity již nebudou součástí instalace, ale bude nutné si je stáhnout a doinstalovat zvlášť. Datum vydání zatím není blíže známé.

Edit [25. 4. 2016] - Do AutoCAD Civil 3D 2017 byl kompletně zabudován nástroj pro tvorbu okružních křižovatek z Autodesk Vehicle Tracking. Nově tak lze snadno vytvářet a upravovat dynamické 3D modely (koridory) okružních křižovatek. Staré nástroje pro tvorbu 2D návrhů křižovatek byly odstraněny z ribbonu a budou dostupné jen pomocí příkazové řádky.

pondělí 4. dubna 2016

Aktualizace podsestav obrubníků

Z CAD Studio helpdesku lze ode dneška stahovat aktualizované podsestavy českých obrubníků - silniční (zkosený), nájezdový (zaoblený) a zahradní. V nové verzi byla přidána poměrně často požadovaná možnost mít vkládací bod podsestavy na rubové straně obrubníku. Ve vlastnostech podsestavy naleznete dva nové parametry. Jeden určuje stranu pro umístění bodu připojení a druhý vertikální odskok na rubové straně.


pátek 1. dubna 2016

Záborák polopatě

Aplikace Záborák byla poprvé uvedena před bezmála 4 lety v roce 2012. Má již množství uživatelů, kterým nesčetněkrát ušetřila nervy a hlavně čas při tvorbě záborového elaborátu. Naleznou se však i tací, kteří ji z nějakého důvodu nevyužívají na 100 %. Obávají se např. složitého papírování při získávání potřebných dat od ČÚZK nebo vysoké ceny těchto dat. Právě jim, ale také všem, kdo ještě o Záboráku neslyšeli, je určen tento článek. Pokusím se v něm tyto obavy rozptýlit a co nejstručněji a nejsrozumitelněji vysvětlit postup práce v Záboráku a to včetně žádosti o vydání potřebných dat.


Co tedy Záborák je a co umí?

Záborák je nadstavbová aplikace pro AutoCAD Map 3D a AutoCAD Civil 3D určená pro tvorbu záborového elaborátu. Maximálně ji automatizuje a vytváří výstupy ve formě excelovských tabulek mnoha různých podob (výpis dle vlastníků, dle stavebních objektů, pro hromadnou korespondenci, …). Jedinou podmínkou je, aby na daném území byla k dispozici digitální nebo digitalizovaná katastrální mapa. To je v dnešní době již obvyklé – viz stav digitalizace.
Aplikace také vytváří barevnou mapu ve formátu GIS vrstev. Ačkoliv pro tento účel není Záborák přímo určen, lze ji částečně použít i pro zpracování záborového výkresu. Je však nutné počítat se všemi omezeními, které práce s GIS funkcemi obnáší.

Jaký je postup práce v aplikaci?

Zjednodušeně řečeno postupujeme po jednotlivých ikonách na kartě aplikace zleva doprava.


Konkrétně se jedná o následující kroky:

 1. Automatické stažení volné dostupných map. Prvním krokem po založení databáze je stažení dat obsahujících geometrii parcel a nejzákladnější údaje o parcelách (číslo parcely, číslo katastrálního území atd.). Zdrojem jsou volné dostupné soubory VFK (Výměnný Formát Katastru) a databáze RÚIAN (Registr Územní Identifikace, Adres a Nemovitostí). Uživatel provede výběr se seznamu katastrálních území nebo pomocí nakreslené křivky.
 2. Definice záborů. Uživatel ve výkresu nadefinuje všechny zábory dle jeho potřeb – trvalý, dočasný, stavební objekty, atd. Definování záborů je prováděno pomocí uzavřených křivek nebo šrafou.
 3. Vygenerování výpisu pro žádost. Po automatickém vytvoření průniku parcel a definovaných záborů je možné vytvořit první výpisy. Tyto výpisy jsou velice jednoduché a jsou primárně určeny jako podklad pro žádost o podrobná popisná data u ČÚZK. Informace o vlastnících, podílech, číslu LV atp. jsou totiž hromadně poskytovány pouze za úplatu. Aplikace Záborák tedy vygeneruje seznam parcel, kterých se projekt dotýká a uživatel musí následně pro tyto parcely zakoupit podrobná popisná data u ČÚZK. Pokud někdo nemá zájem data kupovat, může v tuto chvíli získat alespoň seznam dotčených parcel, druh parcel, zabranou plochu na jednotlivých parcelách a odkaz na webovou stránku parcely, odkud si může podrobné údaje zdarma, ale ručně, opsat.
 4. Zakoupení dat u ČÚZK. Podrobnosti ohledně získání dat jsou uvedeny níže.
 5. Načtení podrobných popisných dat. Zakoupená data uživatel obdrží v souboru s koncovkou VFK, který aplikace Záborák naimportuje a propojí s již dříve načtenými parcelami. Ano, soubor má stejnou koncovku jako volně dostupné soubory VFK na této adrese. Ty však neobsahují požadovaná popisná data a proto je nutný onen nákup.
 6. Vygenerování záborového elaborátu. V podstatě na jeden klik je pak možné vygenerovat různé druhy záborových elaborátů. Bez čekání na zakoupená data u ČÚZK je celý proces tvorby elaborátu otázkou cca 0,5 – 1,0 hodiny.

Jak požádat o podrobná popisná data?

Zakoupení VFK souboru je možné řešit přímo s centrálou ČÚZK v Praze nebo u příslušného územního pracoviště. Formuláře pro obě varianty je možné stáhnout ve formátu RTF (např. MS Word) zde. Dle informací od stávajících uživatelů doporučujeme řešit výdej dat spíše přímo s centrálou, kde s tím již mají zkušenosti a nečiní jim to žádný problém. Je vhodné předem kontaktovat pracovníka úřadu, který bude mít výdej dat na starost a na jehož emailovou adresu poté zašlete CSV soubor se seznamem parcel vygenerovaným Záborákem. Centrálu je možné kontaktovat na tel. čísle +420 284 041 111 nebo emailem na cuzk.kndata@cuzk.cz. Samotné vyplnění žádosti je otázkou několika minut. Patrně jedinou nejasností může být seznam vrstev, o které je nutné požádat, aby byly výstupy ze Záboráku kompletní. Jedná se o:
 • Nemovitosti
 • Bonitní díly parcel
 • Vlastnictví
Edit 4. 4. 2016: Byl upraven seznam potřebných vrstev.

Ostatní vrstvy můžete do VFK zahrnout, ale Záborák 2016 je nijak nevyužije, ačkoliv mu zároveň ani nijak nevadí. Vrstvy navíc by s výjimkou vrstvy "Jiné právní vztahy" neměly mít žádný vliv na výslednou cenu.

Ukázkové vyplnění žádosti naleznete zde.


Vyplněnou žádost je pak nejjednodušší zaslat datovou schránkou (IDDS je uveden ve formuláři). Cena za data se odvíjí od počtu měrných jednotek, kterými jsou listy vlastnictví. Zjednodušeně lze říci, že výsledná cena bude přibližně 0,80 Kč × počet parcel. Vydání dat trvá obvykle do jednoho týdne.

Vždyť to jde i zdarma bez Záboráku…

Bez Záboráku bude asi nejlevnějším způsobem najmutí brigádníka, který elaborát zpracuje. Když bychom uvažovali jeho plat 100 Kč/hod, tak Záborák zpracuje za cenu hodiny jeho práce minimálně 125 parcel. Kdo chce, může si zkusit zazávodit :-) Dle mého rychlého propočtu má cca 30 sekund na jednu parcelu - tedy změření plochy záboru, nalezení informací o parcele a přepsání všech údajů do tabulky. A když už mluvíme o přepisování, nesmíme zapomenout také na všemi oblíbenou CAPTCHU.

Pokud se chcete o Záboráku dozvědět více, videoukázky a další informace naleznete na webu http://www.cadstudio.cz/zaborak.

úterý 22. března 2016

Sloučení vodařské a HTÚ šablony

Z tria oborových šablon CAD Studia - silniční, vodařská, zemařská - jsme ještě nestihli zaktualizovat poslední jmenovanou, tedy šablonu pro HTÚ (Hrubé Terénní Úpravy). Na základě zpětné vazby od zákazníků jsme postupně dospěli k závěru, že tuto šablonu již nebudeme nabízet samostatně, ale stane se součástí vodařské šablony. Velká část uživatelů musela projekt od projektu střídat obě šablony, či v horším případě kopírovat potřebné styly z jedné do druhé. Ačkoliv tímto krokem ztratí HTÚ šablona svou jednoduchost, doufáme, že to bude pro většinu uživatelů představovat změnu veskrze pozitivní.


Šablonu je možné již nyní stahovat na helpdesk.cadstudio.cz.

Abychom si ukázali alespoň jednu z nových a možná komplikovanějších novinek, představíme si na videu základní způsoby popisování příčných řezů. Video bude rozděleno na tři části:
 • Popisky pomocí proužků,
 • popisky profilů,
 • popisky koridoru.
Aby bylo možné princip lépe ukázat, nebudeme nastavení provádět již v průvodci vykreslením řezů, ale ve videu vždy začneme již vykreslenými, ale úplně holými, řezy.


úterý 15. března 2016

Autodesk App Store

Postrádáte v AutoCAD Civil 3D nějakou drobnou funkci, jejíž absence vám komplikuje práci? Zkuste zabrousit na Autodesk App Store (dříve Autodesk Exchange Apps). Mezi uživateli strojařského Inventoru nebo stavařského Revitu je již povědomí o této službě větší. Uživatelé Civilu 3D však dle mého názoru spíše zaostávají, což je ale velká škoda.


Autodesk App Store je zjednodušeně řečeno velké úložiště či obchod s doplňky pro nástroje od společnosti Autodesk. Lze ho přirovnat např. ke službám jako Google Play, iTunes Store či Windows Store, ve kterých si můžete snadno stahovat aplikace a další obsah pro vaše mobilní telefony a jiná zařízení. V Autodesk App Store si prakticky stejně snadno stáhnete aplikace pro váš software, jako je třeba právě AutoCAD Civil 3D. Všechny aplikace na App Store jsou pečlivě ozkoušené a prověřené. Není tedy třeba se bát jejich stažení. To sami dobře víme, jelikož na App Store je již umístěna i řada aplikací od CAD Studia.


Na App Store naleznete pro AutoCAD Civil 3D momentálně (15. 3. 2016) 188 aplikací zdarma, 248 placených aplikací a 128 zkušebních verzí. Jejich instalace je velice snadná a nevyžaduje ani restart spuštěného Civilu 3D - opravdu jak instalace aplikace na chytrém telefonu! Celé prostředí App Store je v češtině. To ale samozřejmě nelze říct o samotných aplikacích. Při hledání tedy používejte anglické výrazy, které popisují vámi požadovanou funkčnost.

Příklad hovořící za vše

Přidanou hodnotu aplikací lze asi nejlépe demonstrovat na příkladu. Jím může být např. aplikace Civil Table Export.


Určitě se s tím setkala velká část uživatelů Civilu 3D... Automaticky vygenerovanou tabulku, např. tabulku kubatur či legendu analýzy povrchu, nelze žádným způsobem z Civilu 3D vyexportovat. A jelikož není prakticky možné upravovat ani jejich vzhled, je to problém ještě o to palčivější. S doplňkem Civil Table Export však na jediné kliknutí vyexportujete obsah tabulek do formátu CSV, který otevřete např. v Excelu a můžete s ním dále pracovat. A to je přeci o dost lepší, než tabulku ručně opisovat nebo čekat na vývojáře Autodesku, až tuto funkci zabudují přímo do Civilu 3D.

čtvrtek 10. března 2016

Vodařina v Civil 3D prakticky - 1.díl (Přírodní koupaliště)

Pominu-li úplně obecné funkce a postupy v Civilu 3D, tak se na našem blogu věnujeme především věcem využitelným v projektování pozemních komunikací. Na tom asi není z hlediska zaměření tohoto softwaru nic překvapivého. Civil 3D je však značně univerzálním nástrojem a nechceme tak zapomínat ani na jiné obory. Jak nadpis napovídá, mluvím teď hlavně o vodařích či zemařích. V poslední době se nám sešlo několik prezentací a projektů, které se této problematice věnovaly a rád bych je představil i zde na blogu. Konkrétně mám v hlavě celkem tři práce, které si zde ukážeme v takovém vodařském mini-seriálu. Pokusím se na nich demonstrovat především možnosti Civilu 3D, princip mnou zvoleného postupu a občas rozvedu podrobněji nějaký konkrétní problém. A teď již vzhůru k prvnímu dílu na téma PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP.

Základní informace

Ne každý si asi dokáže pod daným názvem přesně představit, o čem zde hovoříme. Zjednodušeně řečeno se jedná o jakési okrasné jezírko, které je však zároveň vhodné k osvěžení v letních měsících. Hezkým příkladem je např. následující fotografie.

Ukázka přírodního koupacího biotopu (nantucketpools.com)

Zpracování

Z hlediska Civilu 3D jsou hlavním rysem a potenciálním problémem především organické, neurčité tvary. Z tohoto důvodu si lze jen obtížně představit používání např. funkce zemních těles. Celý návrh jsem tedy založil pouze na modelování návrhových linií, které jsem přidával do povrchu jakožto povinné spojnice. Na následujícím obrázku je vidět celkový pohled a detail na "svislou" stěnu bazénu a schodiště.


Navržené linie pro tvorbu povrchu

"Svislou" píši v uvozovkách, protože jak jistě čtenáři našeho blogu vědí, naprosto dokonale svislou stěnu povrchu v Civilu 3D vytvořit nelze. Proto bylo nutné vždy vytvořit dvě návrhové linie blízko sebe, kdy jedna definuje horní hranu stěny a druhá spodní hranu stěny. Pro prvotní vytvoření takovýchto návrhových linií se nejlépe hodí funkce stupňovitého odsazení (taková ekvidistanta u které definujete i výšku).

Podél schodiště je pak vidět jedna linie čárkovanou čarou. To není rozhodně náhoda. Této linii jsem přiřadil jiný styl a vše vše zadefinoval tak, aby se tato linie v místech, kde se kříží s jinými liniemi, automaticky přizpůsobila jejich výškám. Pěkně se položila na schody, jako bychom tam položili provázek a vytvořila tak spodní hranu stěny vedle schodů. Způsob nastavení a bližší informace k této funkci lze nalézt v tomto článku.

Návrhové linie ve 3D pohledu

Při kreslení a modelování hran jsem mimo stupňovitého odsazení používal nejčastěji editor výšek a rychlou úpravu výšek.


Po zadefinování všech fyzických hran a vytvoření povrchu dělala problém už jen mírně skloněná plocha dna koupaliště, jak je dobře vidět na podrobných vrstevnicích.

Nesprávně vytvořená triangulace
To lze snadno opravit dokreslením vlastních vrstevnic. Použil jsem opět návrhové linie s jednotnou výškou ve všech vrcholech.

Dokreslení vrstevnic

Při přidávání těchto linií jako povinné spojnice povrchu se jen nesmí zapomenout na úpravu hodnoty vzepětí oblouku, aby se podél navržených vrstevnic vytvořil dostatek trojúhelníků.

Přidání linií jako povinné spojnice do povrchu 

Výsledkem je pak krásně vytvarovaný bazén, jak je vidět na výsledných pohledech...

(vrstevnice po 2 cm)

A k čemu toto všechno? Vrstevnicový plán, výpočet kubatur, určení skutečné plochy jezírka (pro různé folie atp.), snadné popisování výšek a sklonů v jakémkoliv místě, možnost zákresu hranice vody při určité výšce hladiny, podklad pro vizualizaci....

A co nás čeká příště? Pravděpodobně se podíváme na projekt odbahnění rybníka a rekonstrukce hráze.