úterý 25. srpna 2015

Stanovení objemu materiálů z koridoru

Lidé prý v dnešní době dávají raději přednost televizi či monitoru počítače před čtením. Ve včerejším článku o nové vodařské šabloně bylo textu až až, takže si dnes můžete opět odpočinout u krátkého videa. V něm si ukážeme, jak lze vlastně zadefinovat výpočet objemu materiálů z koridoru.
Konkrétně si to ukážeme na stanovení objemu živičných vrstev vozovky, což asi není věc, kterou by silniční projektanti příliš potřebovali, ale princip na ní bude dobře patrný.

Klacky pod nohama

Ve videu si povšimněte toho, jak se Civil 3D tomuto výpočtu doslova brání. Nejprve musíme vlézt do správné nabídky nadvakrát a pak ještě přednastavený materiál smazat a vytvořit nový, ačkoliv bude úplně stejný jako ten smazaný. Kdyby to ale šlo jednodušeji, tak by třeba člověk měl z výsledku menší radost...

Princip definice materiálů

Úplně na závěr už jen doplním, že výpočet je prováděn na základě kódu tvarů použitých podsestav. V naší ukázce by tak měl člověk nahlédnout do nápovědy k ČSN podsestavám, kde by nalezl mimo jiné tyto obrázky:

Kódovacích diagramy tvarů z nápovědy k podsestavě jízdního pruhu a krajnice


Pro větší obraz s timeline se opět přepněte přímo na web služby Autodesk Screencast.


pondělí 24. srpna 2015

Nová CAD Studio vodařská šablona 2016

Už dost dlouho jsme na dotazy ohledně nové CAD Studio vodařské šablony odpovídali, že je těsně před dokončením. Jenže stále nebyl čas to úplně dotáhnout. Nyní se konečně nějaký našel a tak zde mohu velmi rád oznámit, že novou šablonu je již nyní možné stahovat na našem helpdesku. Silničáři tam navíc naleznou dílčí aktualizaci silniční šablony včetně changelogu.

Nová vodařská šablona představuje obdobné novinky jako v dubnu vydaná silniční šablona, tedy především přepracovaný podélný profil, úpravy popisků napříč celou šablonou a spousty více či méně viditelných vylepšení a oprav. Pro vodaře je ale nejzásadnější novinkou určitě zakomponování nové funkce AutoCADu Civil 3D 2016 pro vykreslování převrácených příčných řezů. V následujících odstavcích popíši základní informace ohledně nových funkcí a práce s nimi.

Ukázka trasy a koridoru

Podélný profil

V novém podélném profilu jsme umístili srovnávací rovinu nad samotné proužky stejně jako v silniční šabloně. Důvody této změny jsme již popisovali zde. Svisličky s kótami lze v novém podélném profilu vykreslovat v lomech vybraného profilu, ve stopách příčných řezů nebo v jejich kombinaci. Navíc pro každou z těchto možností jsou připraveny 3 sady proužků rozdělených dle počtu informací v profilu. Malý obsahuje pouze kóty nivelety a terénu. Střední přidává kóty stávajících břehů a stávající hladiny Q50. Velký pak navíc ještě nejhlubší dno, navržené břehy, a hladinu Q100.

Ukázka podélného profilu

Proužky se ve vlastnostech zobrazení profilu nastavují tak, že hodnota výšky je čerpána ze sloupce "Profil 2". Pokud si vyberete typ podélného profilu využívajícího významné body, pak jako "Profil 1" volíte tzv. doplňkový profil. To je zjednodušeně řečeno pomocný profil, který svými lomy definuje místa, kde chcete vykreslit svisličku s kótami. Profil je zobrazován světle modrou tečkovanou čarou a je umístěn v netisknutelné hladině, takže na výstupech nebude viditelný. Ukázka použití doplňkového profilu je na následujícím obrázku.

Nastavení zobrazení profilu a ukázka funkce doplňkového profilu

Lomy označené na obrázku červenou šipkou byly provedeny za účelem vykreslení svisličky s kótami v daném staničení. Žlutý lom byl proveden pouze proto, aby se doplňkový profil nestal v daném úseku nejvyšším profilem a nebyly tak k němu ostatní svisličky dotahovány.

Příčné řezy

AutoCAD Civil 3D 2016 představil novou funkci, kdy je možné příčné řezy vykreslovat zprava doleva, neboli převrácené dle osy. V šabloně dáváme na výběr, jaké řezy chcete vykreslovat, ale jako výchozí jsou nadefinovány právě tyto ozrcadlené. Bohužel funkce převrácených řezů nebyla provedena úplně šťastně a způsobuje značné problémy s popisky, jak je vidět na následujícím obrázku, kde byl řez převrácen bez dalších úprav.

Vykreslení popisků při prostém převrácení řezů

Z tohoto důvodu jsme do šablony vytvořily prakticky pro každý popisek řezu jeho variantu fungující v převráceném řezu. Tyto variantní styly, stejně jako všechny ostatní styly týkající se převrácených řezů, jsou označeny příponou "(PRO TOKY)" v jejich názvu. Ve výsledku je tak jediným problémem výrazné zvýšení množství popisků, které jejich výběr trochu znepřehledňuje. Např. popisků spojnic, pokud jsem správně počítal, je pro vás připraveno úctyhodných 69.

Řez z CAD Studio vodařské šablony s ošetřenými popisky

Pozn.: Šablona není určena výhradně pro verzi Civilu 3D 2016. Na starších verzích však nebude k převrácení řezů docházet. Vodařům lze tudíž upgrade na verzi 2016 rozhodně doporučit.

Závěr

Výše popsané změny nejsou v šabloně rozhodně jediné, ale jsou určitě nejzásadnější. Doufáme, že budete s novou šablonou spokojeni a co nejvíce vám usnadní práci. Zároveň bych vás chtěl poprosit, abyste nám posílali nalezené chyby nebo nápady na doplnění šablony. Ani já, ani kolega Martin Folber, nejsme vodaři a tudíž je pro nás sestavení vodařské šablony trochu obtížnější než např. tvorba šablony silniční. Nápady a přípomínky můžete psát přímo zde pod článek, na náš helpdesk nebo na email:


Trochu podrobněji do útrob šablony jistě časem nahlédneme v některém z webinářů, které pravidelně pořádáme a připojení na ně je pro všechny zdarma. V případě zájmu tak sledujte seznam nejbližších webinářů.

středa 19. srpna 2015

Nový způsob cílování podsestavy jízdního pruhu pro Civil Tools klopení

Včera večer byla vydána nová verze (v1.2.3) podsestavy jízdního pruhu, která se používá primárně pro tvorbu koridoru za použití Civil Tools klopení (CS_SmerNerozdelJPruhKlopeniCZ). Podsestava je určená pro verze AutoCAD Civil 3D 2015 a 2016. V podsestavě jsou opraveny chyby, které se vyskytovaly při zacílování podsestavy. A to jak výškovém, tak šířkovém. Podobné ladění chyb by si standardně článek určitě nezasloužilo. Tentokrát ale byla nutná úprava práce s podsestavou a na ní chceme upozornit.

Jelikož je naše podsestava koncipována jako jeden jízdní pruh, je nutné při složení celého jízdního pásu zajistit spolupráci mezi oběma jízdními pruhy kvůli klopení pláně. To se bohužel při zacílování nedařilo a tudíž se musel způsob cílování mírně zkomplikovat. Princip si ukážeme na jednoduchém případu šířkového zacílování na pravé straně komunikace (viz následující obrázek).

Situace, kde budeme cílovat na křivku vpravo od komunikace

Na křivku je nově nutné zacílovat nejen pravý jízdní pruh, ale také levý a to v řádku nazvaném "Šířka JPruhu protější", jak je vidět na následujícím obrázku.

Způsob zadání cílování

Analogicky by se pak cílovalo i šířkově na levou stranu či do výšky. Je nám jasné, že je to pracnější a tudíž se chystáme do budoucna vytvořit podsestavu novou, která bude obsahovat celý jízdní pás, tedy oba jízdní pruhy najednou. Až ve vlastnostech podsestavy by jí uživatel mohl přepnout na jediný jízdní pruh, pokud by ho potřeboval. Prozatím je nutné překousnout toto složitější cílování, díky kterému by ale vše mělo fungovat tak, jak má.

Viz Civil podsestavy

pátek 14. srpna 2015

Nechť se body upravují samy

V dnešním článku si ukážeme, jak automaticky měnit vzhled COGO bodů, ať už při jejich importu nebo u již dříve načtených bodů. Tuto funkčnost obstarávají tzv. popisné klíče (description keys), které byly již několikrát zmíněny v předchozích článcích týkajících se práce s body. Např. zde a zde.

V naší CAD Studio silniční šabloně jsou ve výchozím nastavení klíče popisu vypnuté. Pokud je chceme používat, musíme si tuto funkci aktivovat dle následujícího obrázku.

Aktivování funkce klíčů popisu

Princip popisných klíčů je poměrně jednoduchý. Jedná se o seznam jakýchsi klíčových slov, která  Civil 3D vyhledává v hrubém popisu COGO bodů. Pokud nalezne shodu, provede uživatelem definované úpravy. Použitelnost popisných klíčů tedy závisí především na pečlivém popisování bodů geodetem.

Co tedy klíče popisu dokáží?

 • Převádět hrubý popis na úplný popis
 • Nastavit styl bodu a styl popisku bodu
 • Nastavit hladinu bodu
 • Upravit parametry značky bodu (měřítko, otočení)
 • Upravit parametry popisku bodu (otočení)

Jak by měl vypadat hrubý popis bodu?

Hrubý popis bodu je obvykle volen co nejkratší kvůli rychlosti vyplňování a nijak nevadí ani používání jednoduchých zkratek. Důležité je, že pro spárování hrubého popisu s popisnými klíči je rozhodující vždy první slovo v popisu - kód bodu. Další slova a čísla by měla být oddělována mezerou. Ta jsou v jazyku Civilu 3D považována za tzv. parametry, kterých může být až 9. Například popis bodu znázorňujícího strom by mohl vypadat takto:

STR DUB 90

čímž je myšlen dub s průměrem kmene 90 cm. Civil 3D si pak popis rozebere následovně:
 • STR = kód bodu a případně tzv. nultý parametr
 • DUB = parametr 1
 • 90 = parametr 2

Takže jak to celé uvést do praxe?

Když už máme funkci popisných klíčů zapnutou, můžeme přejít k jejich nadefinování. Nejprve tedy v Nastavení založíme novou sadu klíčů popisu kliknutím pravým tl. myši na položku dle obrázku a vybereme možnost "Nový...".

Založení sady klíčů popisu

Na nově založenou skupinu opět klikneme pravým tl. myši a vybereme možnost "Upravit klíče". Poté se nám otevře okno panorama s editorem klíčů popisu, kde již můžeme vyplňovat jednotlivé klíče.

Editor klíčů popisu

Popis položek (sloupců) editoru klíčů popisu

 • Kód - Zde vyplňujeme slovo, které se bude párovat s prvním slovem v hrubém popisu bodu. V případě našeho příkladu se stromem bychom vyplnili pravděpodobně STR*. Hvězdička je použita jako zástupný znak, takže by došlo ke spárování nejen se zkratkou STR, ale také se slovy STROM, STROMEK, atd. Zástupných znaků je k dispozici poměrně hodně a jejich podrobný popis naleznete v nápovědě pod názvem "Kód klíče popisu – reference". Důležité je také upozornit na fakt, že u kódů záleží na velikosti písmen.
 • Styl - Umožňuje přepsat styl bodu pokud došlo ke spárování s klíčem. V našem případě tedy zvolíme styl bodu znázorňující strom.
 • Styl popisu bodu - Umožňuje zvolit styl popisku daného bodu. V našem případě zvolím styl zobrazující tzv. úplný popis bodu (pozor, tento styl není v naší šabloně připraven a tudíž si ho musíte vytvořit).
 • Formát - Tento sloupec slouží k zadefinování způsobu převodu hrubého popisu na úplný. Můžeme do něj vpisovat libovolný text a nebo se odkazovat na parametry pomocí znaků $1 (na parametr 1), $2 (na parametr 2) atd. Znak $* převede hrubý popis na úplný beze změny. V našem případě může zápis vypadat např. takto: $2cm $1. Výsledkem bude úplný popis "90cm DUB".
 • Hladina - Po zaškrtnutí si můžeme vybrat hladinu, do které bude bod umístěn.
 • Parametr měřítka - Aktivuje možnost úpravy velikosti značky bodu dle některého z parametrů. V našem případě vybereme "Parametr 2" (pozor, výběr je možný až po zaškrtnutí sloupců "Použít na X-Y" nebo "Použít na Z").
 • Pevný faktor měřítka - Umožňuje velikost značky bodu ovlivnit konstantní hodnotou měřítka. Např. v našem případě známe hodnotu průměru kmene v cm a bod by pak byl 90× větší. Proto zvolíme pevný faktor měřítka 0,05 a bod bude ve výsledku větší jen 4,5×.
 • Použít měřítko výkresu - Velikost bodu bude zohledňovat měřítko výkresu nastavené ve stavovém řádku.
 • Použít na X-Y - Změna velikosti dle vybraného parametru bude aplikována pouze v půdorysném průměru. Tato možnost je nejčastější a zvolíme ji také my.
 • Použít na Z - Tuto možnost bychom vybrali, pokud bychom bod znázorňovali např. 3D blokem stromu.
 • Další sloupce - Zbylé sloupce se týkají otáčení značky a popisku bodu a práce s nimi je analogická.
Pro ukázku by tedy mohl vyplněný editor klíčů popisu vypadat takto:

Ukázka vyplnění klíčů popisu
Čímž získáme např. takovýto výkres:

Možný výsledek naimportování bodů

Jak je vidět, stromy mění svou velikost dle průměru kmene a dochází k transformaci popisu bodů. Vpust je naopak znázorněna příslušnou značkou a popsána svou výškou. Ostatní výškové body, které neměly žádný hrubý popis, mají styl daný skupinou bodů, do které spadají.

Pár informací na závěr

Ačkoliv jsou popisné klíče cílené spíše pro geodety, mohou být velice šikovným pomocníkem i pro ostatní profese. Na základě souhlasu s hrubým popisem můžete body také třídit do skupin bodů a vyfiltrovat si tak pouze body, které jsou relevantní pro tvorbu povrchu.
V článku jsme na ukázku vytvořili pouze 2 klíče popisu. V praxi jich však budete mít spíše desítky, navíc rozčleněných v několika skupinách. Vytvoření více skupin klíčů popisu je vhodné např. pokud spolupracujete s více geodetickými firmami, které mají různý standard pro popisování bodů.

PS: Pokud chcete popisné klíče aplikovat na již vytvořené a importované body, klikněte v prospektoru pravým tl. myši na některou ze skupin bodů (např. _všechny body) a zvolte možnost "Použít popisné klíče".

pondělí 10. srpna 2015

Nová funkce svahovek v Civil Tools 2016

Dnešní článek bude pouze krátkým upozorněním na novou funkci svahových značek (Slope Pattern), která je součástí bonus nástrojů CAD Studio Civil Tools 2016 (verze 1.2.8).

Tato nová sada funkcí slouží pro tvorbu a úpravy dynamických svahovacích značek mezi dvěma libovolnými 2D křivkami. Z toho také plyne, že se nejedná ani tak o obohacení některé speciální funkce Civil 3D, ale svahovky se budou nejčastěji zakreslovat až po vyexportování výkresů pro AutoCAD. Funkce umožňují nadefinování různých parametrů (rozměrů) značek, hladin a fungují také v obloukových segmentech křivek. Pro potřeby sdílení výkresů je možné svahovací značky rozložit na standardní úsečky.

Jak již jistě mnozí poznali, šrafování svahů, které je součástí Civil 3D, není zrovna ideální. Nová funkce svahových značek v Civil Tools je více manuální a jednodušší na používání, což ale mnohdy není vůbec na škodu. Posuďte sami...


Více informací o Civil Tools můžete nalézt na http://www.cadstudio.cz/civiltools

úterý 4. srpna 2015

SP1 a další rozruch kolem C3D 2016

Po vydání AutoCADu Civil 3D 2016 se Autodesk nějakou dobu úplně odmlčel a nyní to na nás začíná konečně "valit". Z toho budou určitě všichni CAD manažeři a kolegové z IT celí odvázaní... :)

Začněme opravou ne zcela lokalizovaného Civilu 2016, který byl distribuován v rámci kompletních balíků Infrastructure Design Suite Premium a Ultimate (IDS). Některé dialogy se bohužel nepodařilo dopřeložit a zůstávaly v angličtině. Opravené a počeštěné knihovny naleznete zde. Stažený archív pak stačí rozbalit do následující cesty C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\cs-CZ\. Nezapomeňte původní adresář raději zazálohovat.

Druhá důležitá zpráva se týká vydání prvního service packu pro Civil 3D 2016. Opravuje spíše některé méně standardní funkce se zaměřením na potrubařinu a exporty do DWG/DGN. Instaloval jsem předevčírem a vše proběhlo bez problémů... Podrobnější popis u nás na CAD Fóru. Vlastní instalaci pak naleznete zde.

Dnes třetí a už poslední zpráva se týká uvolnění některých pluginů, které byly dosud k dispozici pouze uživatelům balíků IDS Premium a IDS Ultimate s platným subscription. Autodesk vychází vstříc i "milým platícím" uživatelům samotného Civilu 3D s aktivním subscription. Konkrétně se jedná o tyto moduly:
 • River and Flood Analysis - jednoduše řečeno, jedná se o integrovaný HEC-RAS přímo do prostředí Mapu 3D nebo Civilu 3D. Podrobnosti jsem psal kdysi zde.
 • Bridge module - mostařský modul, který umožňuje na základě geometrie koridoru a povrchu terénu vygenerovat podrobnější 3D model mostu včetně všech hran, opěr i pilířů. Navíc zjednodušuje export do aplikace Autodesk Revit Structure.

 • Geotechnical modulePlugin je určen k základnímu zpracování inženýrsko-geologického průzkumu. V ribonu přibude záložka Geotechnics s nástroji pro tvorbu 3D geologických vrstev a jejich zobrazení v podélném profilu. Aplikace importuje formáty AGS a CSV a zobrazuje geologické sondy ve 2D nebo 3D.